شیوه نامه

الف) اصول:

-گروه گرد انندگان شبکه اینترنت ایران یک گروه تخصصی با ساز و کار شفاف و مبتنی بر جذب حداکثري تمام ذینفعان می باشد.
-هدف گروه گرد انندگان شبکه اینترنت ایران ارایه پیشنهادات کارشناسانه براي بهبود شرایط استفاده از اینترنت توسط ایرانیان و همچنین یافتن راه کارهاي مناسب براي افزایش نفوذ و بهره وري از اینترنت توسط کاربران ایرانی می باشد.
هدف دیگر گروه گردانندگان شبکه، افزایش وتسهیل مشارکت اعضا در سایر گروه ها و سازمانهاي سیاست گذار و تصمیم گیرنده اینترنت میباشد.
گروه گردانندگان شبکه اینترنت ایران مسئولیت، وظیفه و کارکرد اجرایی نداشته و صرفا یک نهاد مشورتی و پیشنهاد دهنده براي راهبرد اینترنت می باشد و در صورت نیاز به انجام کارهاي اجرایی، جهت تحقق امور مشورتی و راهبردي، گروه هماهنگی مرکزي با تخصیص منابع مورد نیاز و نظارت بر پیشرفت امور، این کارها را به انجام می رساند.
-زبان کاري گروه گردانندگان شبکه اینترنت ایران زبان فارسی است و کلیه ي مکاتبات به زبان فارسی انجام می شوند. در صورت لزوم و صلاحدید گروه هماهنگی مرکزي، مستندات منتخب به زبان هاي دیگري ترجمه می شوند.

ب) انتخاب اعضا:
-هر شخصی می تواند، با عضویت در لیست پست الکترونیکی گروه یا شبکه هاي اجتماعی گرد انندگان گروه شبکه اینترنت ایران به عضویت گروه در آید.
-برنامه ریزي براي پیشبرد اهداف گروه گرد انندگان شبکه اینترنت ایران توسط گروه هماهنگی مرکزي انجام می شود.
-گروه هماهنگی مرکزي از هفت عضو تشکیل شده است و هر عضو، پس از انتخاب براي یک سال در گروه باقی خواهد ماند.
-کاندیداتوري جهت عضویت در گروه هماهنگی مرکزي براي همه اعضا آزاد است و ساز و کار عضویت به صورت کاملا شفاف براي عموم و بنابر روش ارایه شده در همین شیوه نامه انجام می شود.
تبصره: شرکت در جلسات کمیته مرکزي براي اعضاي گروه گردانندگان شبکه اینترنت ایران آزاد است.
تبصره ۲: شرکت کنندگان آزاد ضمن حق اظهار نظر در کلیه موضوعات مطروحه، داراي حق راي در کمیته مرکزي نمی باشد.
-در صورت خروج هر یک از اعضا و یا پایان دوره عضویت، یک فراخوان براي عضویت در گروه هماهنگی مرکزي روي لیست عمومی یا شبکه هاي اجتماعی گروه گردانندگان شبکه اینترنت ایران منتشر می شود و اعضا میتوانند این فراخوان را به هر گروه که ممکن است کاندیدا هاي مناسبی در آن باشند، ارجاع دهند.
تبصره: در صورت عدم حضور هر یک از اعضاي گروه اجرایی طی سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب اکثریت حاضر در هیات اجرایی میتوانند عضویت عضو غایب را در کمیته اجرایی لغو نموده و مطابق شیوه مشخص شده نسبت به جایگزینی آن عضو اقدام نمایند.
-دو هفته پس از ارسال فراخوان مهلت اعلام آمادگی براي کاندیدا هاي علاقه مند به عضویت در گروه هماهنگی مرکزي و بنا به شیوه ي راي گیري که در همین اعضایی که ۱۲ ماه عضویت آن ها پایان یافته است را اعلام می کند.
– عضویت در گروه هماهنگی مرکزي شامل محدودیت دوره نمی باشد و هر عضو می تواند پس از پایان دوره عضویت مجددا کاندید
عضویت در گروه هماهنگی مرکزي گردد.

ج) جلسات و تصمیم گیري ها
-جلسات گروه اجرایی باید به نحوي هماهنگ شوند که مشاهده جلسه از راه دور از طریق اینترنت براي عموم امکان پذیر باشد.
-هماهنگی براي جلسات گروه اجرایی، حداقل باید ۷ روز قبل از زمان پیش بینی شده براي جلسه از طریق ایمیل یا پیامک و یا
شبکه هاي اجتماعی به گروه اعضاي گردانندگان ارسال شود. در صورتی که مواردي براي راي گیري در جلسه پیش بینی شده است لازم است که تک تک این موارد با توضیحات کافی در قالب دستور کار جلسه در پست الکترونیک یا پیام ارسالی مشخص گردند.
-جلسات گروه اجرایی با حضور فیزیکی حداقل بیش از نیمی از اعضا رسمیت می یابند،
-براي راي گیري باید حداقل بیش از نیمی از اعضاي حاضر در جلسه به تصمیم مورد بحث راي مثبت دهند.
-در ابتداي جلسه مسئول تهیه صورت جلسه مشخص و صورت جلسه تمام جلسات ، شامل تصمیمات تایید و رد شده و امار راي گیري به فاصله ي حداکثر دو روز کاري پس از اتمام جلسه با پست الکترونیکی به اعضا گروه گردانندگان ارسال می شود.
– گروه می تواند از بین اعضاي حاضر در جلسه یک نفر را به عنوان رییس جلسه ، جهت هماهنگ کردن جلسه و پیشبرد دستور کار انتخاب کند.
-تمام فعالیت هاي اجرایی گروه گردانندگان شبکه اینترنت ایران از جمله قبول پیشنهاد هاي حمایت مالی ، شرکت در جلسات مرتبط ، برنامه ریزي براي هزینه کرد ها و حضور یا اطلاع رسانی در همایش و گروه هاي مرتبط می بیاست در جلسات گروه اجرایی تایید گردند و تنها نهاد تصمیم گیرنده در مورد فعالیت هاي اجرایی و یا توصیه ها ي راه بردي گروه گردانندگان شبکه اینترنت ایران گروه اجرایی می باشد که هدایت گروه را به نمایندگی از اعضاي گردانندگان عهده دار است.
تبصره: بدیهی است ارائه صورتهاي مالی، پپیش بینی بودجه و گزارش عملکرد فعالیت اجرایی، می بایست بصورت سالیانه توسط گروه اجرایی تهیه و جهت تایید به گروه گردانندگان شبکه ارائه شود.