اعضای کمیته برنامه ریزی مرکزی ایرناگ

اعضای کمیته برنامه ریزی مرکزی ایرناگ

  • میلاد افشاری
  • محمد خطیبی
  • شاهین غرقی
  • سید پوریا موسوی زاده تهرانی
  • شهاب وهابزاده
  • مرتضی سلطانی
  • امید کوثری
  • پارسا یوسفی